ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตซื่อหลิน...ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พลังที่ยั่งยืน (3-11)

เวลาเรียน: 4/30 และ 5/2  เวลา13:30~16:30 น.

สถานที่เรียน: ห้องเรียน ชั้น 8 สำนักงานเขตซื่อหลิน กรุงไทเป

รับสมัครทาง: ข้อมูลเกี่ยวข้อง

วันที่ออก

2024-03-25