ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานจัดหาจ้างงานกรุงไทเป...ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เยี่ยมชมผู้ประกอบการ (6-9)

1.วันเวลาทำกิจกรรม:วันที่ 11กรกฎาคม2024  เวลา09:00-17:00น.

2.สถานที่ทำกิจกรรม:

  มอส เบอร์เกอร์(บริษัท อันซินฟู้ดเซอร์วิส จำกัด) เลขที่27ถนนจี่หลิน เขตจงซาน กรุงไทเป

สถาบันพัฒนาทักษะวิชาชีพกรุงไทเป เลขที่301ถนนซื่อตง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป

วันที่ออก

2024-07-02