ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตจงเจิ้งจัด...ชั้นเรียนริเริ่มประกอบธุรกิจอาหารและทำหมั่นโถวสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (5-8)

สำนักงานเขตจงเจิ้งกรุงไทเปจัดชั้นเรียนริเริ่มประกอบธุรกิจอาหารและทำหมั่นโถวสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในวันที่ 11 กรกฎาคม-11 สิงหาคม2023 ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 9: 30น.-12: 30น. หลักสูตรรวม10 คาบ 30 ชั่วโมง สถานที่เรียนจัดที่ห้องเรียนประกอบอาหารโรงเรียนมัธยมปลายคายหนันกรุงไทเป(เลขที่6 ช่วง1 ถนนจี่หนัน เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป) รายละเอียดกรุณาค้นหาที่เว็บไซต์สำนักงานเขตจงเจิ้งพื้นที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ หรือโทรสอบถามเบอร์(02)2341-6721กด317 จางเสี่ยวเจี่ย ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมสมัครลงทะเบียนเรียน

วันที่ออก

2023-05-22