ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

​ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปก่อนเข้าทะเบียนบ้านประสบสถานการณ์พิเศษ สามารถยื่นเรื่องขอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินต่อกรมการสังคมที่ว่าการกรุงไทเป(7-1)

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรง(COVID-19)ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หลายครอบครัวก่อนเข้าทะเบียนบ้านต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ก่อนเข้าทะเบียนบ้านหากสอดคล้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดรายได้ครอบครัวในสถานการณ์พิเศษ และผ่านการประเมินเนื่องจากในสามเดือนชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้ชีวิตและสถานะทางเศรษฐกิจตกอยู่ในสภาวะความยากลำบาก และการเปลี่ยนแปลงใหญ่นี้ไม่ได้มาจากปัจจัยตัวบุคคล ภาระหนี้สิน ไม่ได้ว่างงานโดยสมัครใจ และอื่นๆ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในกรุงไทเปก่อนเข้าทะเบียนบ้านสามารถยื่นเรื่องต่อกรมการสังคมกรุงไทเปเพื่อขอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินได้

รายละเอียดการยื่นเรื่องและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกรุณาค้นหาที่กรมการสังคมกรุงไทเป เงินช่วยเหลือครอบครัวในสถานการณ์พิเศษ ข้อมูลเกี่ยวข้อง

เบอร์โทรติดต่อ:1999(นอกเขต02-27208889) ต่อ 6969 เฉินเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2021-07-06