ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักอนามัย กรุงไทเป 5/4-5/7 จัด“แผนบริการสุขภาพอนามัยและจัดอบรมพนักงานล่ามผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปประจำปี2019-2020” (4-2)

จัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านสุขภาพอนามัย แหล่งทรัพยากรทางสังคม ทางสุขภาพจิต และอื่นๆ อบรมปลูกฝังพนักงานล่ามภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ให้บริการล่ามแปลด้านสุขภาพอนามัยประจำศูนย์บริการสาธารณสุข12 เขตในกรุงไทเป
เวลาอบรมหลักสูตร:
1.เวลาอบรม:5/4 (วันจันทร์) เวลา 0900-1600 น.  , 5/5(วันอังคาร),5/6(วันพุธ), 
5/7(วันพฤหัสบดี) เวลา 0900-1500 น. , 5/12(วันอังคาร) เวลา1000-1200 น.รวม24ชั่วโมง
 (※ชั่วโมงลาห้ามเกินกว่า8ชั่วโมง)

2.การสอบข้อเขียน:5/12(วันอังคาร) เวลา 1330-1500  น.(※ไม่มีระบบการสอบเสริม)
สถานที่เรียน:ห้องประชุม N201ชั้น2 เป่ยชวีที่ว่าการกรุงไทเป(ชั้น2 เป่ยชวี เลขที่1 ถนนซื่อฝู่ เขตซิ่นอี้ )
เบอร์โทรติดต่อ:(02)2504-8088#22

วันที่ออก

2020-04-20