ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิไช่เจินจูกรุงไทเป“รับสมัครอบรมเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาต่างประเทศสำหรับบุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กรุงไทเป ประจำปี2023 ”(1-8)

ยินดีต้อนรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงไทเปหรือนครนิวไทเป หรือชาวต่างชาติที่มีเอกสารใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของสาธารณรัฐจีนไต้หวันซึ่งสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับการจ้างงานที่เกี่ยวข้อง มีความชำนาญในภาษาอังกฤษ 

ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษาเมียนมา ภาษากัมพูชา ภาษามาเลเซียหรือภาษาฟิลิปปินส์ภาษาใดภาษาหนึ่ง อีกทั้งยังมีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนกลางได้ดี และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:


ยังไม่ผ่านคุณสมบัติบุคลากรสอนภาษาแม่ของกรุงไทเป :ต้องรับการอบรมหลักสูตรมืออาชีพ 16 ชั่วโมง(หลักสูตรเจ้าหน้าที่ล่ามมืออาชีพ 6 ชั่วโมง การปฏิบัติการเรียนการสอนภาคสนาม การสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 10 ชั่วโมง)


       ผ่านคุณสมบัติเป็นบุคลากรสอนภาษาแม่ของกรุงไทเป:ต้องรับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ล่ามมืออาชีพ 6 ชั่วโมง


วันเวลาอบรม  :112/2/11 (วันเสาร์) 2/12 (วันอาทิตย์ ) 2/14 (วันอังคาร)  และวันทดสอบ2/18(วันเสาร์)


สถานที่ :ห้องเรียนชั้น 3 สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา(เลขที่ 171 ช่วง 2 ถนนฉางซา เขตว่านฮวา กรุงไทเป)


     ** รายละเอียดกรุณาดูที่โบรชัวร์รับสมัครหรือโทรเบอร์ (02)2504-8088#23 เจ้าหน้าที่คุณเจี่ยน
วันที่ออก

2023-02-03