ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดนจัด“สนุกกับการเรียนรู้โปรแกรม... SCRATCH” (9-6)

มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดนจัดหลักสูตรการศึกษาสารสนเทศสำหรับทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

เชิญอาจารย์มืออาชีพมาฝึกอบรมให้กับบุตรธิดารุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เรียนรู้การออกแบบโปรแกรม“Scratch”เบื้องต้น

ช่วยกระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงตรรกะและความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้แก่ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่


◈เป้าหมาย:ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

◈วันเวลาเรียน:10/15(วันอาทิตย์)-11/19(วันอาทิตย์) ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30-16:30 น.      

◈สถานที่เรียน: ชั้น3 สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวากรุงไทเป(เลขที่171 ช่วง2 ถนนฉางซา เขตว่านฮวา)

◈สายด่วนรับสมัครเรียน:(02)2230-0339  คุณกง นักสังคมสงเคราะห์ วันที่ออก

2023-09-13