ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข้อมูลมูลนิธิกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เกี่ยวข้อง

1.กรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย-มูลนิธิกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่:
https://www.immigration.gov.tw/5385/12162/12200//CP_QA?Page=1&PageSize=20&type=新住民照顧服務&alias=QAClass

2.เว็บไซต์ข่าวสารเพื่อพัฒนาความสามารถผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-มูลนิธิกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่:
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/lp?ctNode=37295&CtUnit=19889&BaseDSD=7&mp=1