ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“หลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาของครอบครัวผู้ยากไร้”ประจำปี2022 (7-14)

1.มูลนิธิเพื่อสวัสดิการสังคมอีเดนเพื่อบ่มเพาะความสามารถด้านทักษะข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาของครอบครัวผู้ยากไร้ ปลูกฝังความสนใจในภาษาโปรแกรมและยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน กำหนดเดือน9-11 ปี2022จัดหลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนโปรแกรมScratch
2.เป้าหมาย :เป็นทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาของครอบครัวผู้ยากไร้ หลังปิดภาคเรียนฤดูร้อนเป็นนักเรียนที่ขึ้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เรียนมาก่อนสามารถเข้าสมัครเรียน
3.เวลาและสถานที่จัดหลักสูตร : (1)111/9/4、9/18、9/25、10/2、10/16、10/23、10/30、
11/6、11/13、11/20 ทุกวันอาทิตย์ ช่วงบ่ายเวลา 13:30-16:30 น. คลาสละ3ชั่วโมง (2) พิธีสำเร็จการศึกษา:11/27(วันอาทิตย์) เรียนทั้งวันเวลา 9:30-16:30 น.มีบริการอาหาร (3) สถานที่เรียน :สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา ชั้น 3ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ชั้น3 เลขที่ 171ช่วง2 ถนนฉางซา เขตว่านฮวา กรุงไทเป)
4.ผู้สนใจกรุณาสแกน QR code บนแผ่นพับสมัครและกรอกรายละเอียด ผู้ต้องการโทรมาสมัครหรือมีปัญหาข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามที่(02)2230-0339 ติดต่อ  คุณเจิงนักสังคมสงเคราะห์

วันที่ออก

2022-08-02