ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานจัดหาจ้างงานกรุงไทเป11/11(วันพุธ) จัด“ชั้นเรียนอบรมจัดหาจ้างงานสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ”เข้าใจถึงแหล่งบริการจัดหาจ้างงานที่กรุงไทเปจัดบริการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (11-1)

วันเวลา:109.11/11(วันพุธ) เวลา 09:00-12:30 น.
สถานที่:โส่วซิ่นฟังเหวินฮว้ากวั่น (เลขที่55 ถนนกั่วจี้ เขตถู่เฉิง กรุงไทเป)
โทรศัพท์:23085231 กด 703

วันที่ออก

2020-11-03