ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สถาบันพัฒนาทักษะวิชาชีพกรุงไทเป...เงินอุดหนุนส่งเสริมทักษะวิชาชีพแรงงานกรุงไทเป(5-13)

แรงงานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ทำงานอยู่ในกรุงไทเปติดต่อกัน4เดือนขึ้นไปและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนานาชาติที่ได้รับรางวัลจะมีเงินอุดหนุนสูงสุดให้จำนวน 100,000 เหรียญไต้หวัน

วันที่ออก

2024-05-27