ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แก้ไข“กองการสังคมกรุงไทเปสำหรับการให้เงินช่วยเหลือหน่วยงานและกลุ่มภาคองค์กรเอกชนจัดข้อควรทราบดำเนินงานบริการสนับสนุนสวัสดิการสำหรับสตรีและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” (1-4)

กองการสังคมกรุงไทเปได้แก้ไข“กองการสังคมกรุงไทเปสำหรับการให้เงินช่วยเหลือหน่วยงานและกลุ่มภาคองค์กรเอกชนจัดข้อควรทราบดำเนินงานบริการสนับสนุนสวัสดิการสำหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและสตรี”แก้ไขเป็น“กองการสังคมกรุงไทเปสำหรับการให้เงินช่วยเหลือหน่วยงานและกลุ่มภาคองค์กรเอกชนจัดข้อควรทราบดำเนินงานบริการสนับสนุนสวัสดิการสำหรับสตรีและครอบครัว”และหนึ่งในนั้นแก้ไขกฎระเบียบข้อแรก

กองการสังคมเมื่อวันที่17 ธันวาคม 2020 โดยกรุงไทเปกองการสังคมสตรีและเด็กหมายเลข10932010641ประกาศให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และวันที่ 28 ธันวาคม 2020 พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สาธารณะของที่ว่าการกรุงไทเป การดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม 2021

วันที่ออก

2021-01-15