ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิเพื่อสวัสดิการสังคมอีเดน9/9-10/28จัด“ชั้นเรียนร่วมกันอ่านพ่อแม่ลูกผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-2)

ชั้นเรียนสนุกสนานพ่อแม่ลูกร่วมอ่านหนังสือภาพ ประดิษฐ์สิ่งของ  ร่วมเต้นเข้าจังหวะ และอื่นๆ มาร่วมเติบโตไปพร้อมกับลูกๆกันเถอะ!

วันเวลา:109.9/9-10/28  ทุกวันพุธ เวลา09:30-11:30 น.
สถานที่:ห้องเรียนกลุ่มศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป(ชั้น7เลขที่21ช่วง1ถนนตี่หว้า เขตต้าถง)
เบอร์โทร:2230-6670#7207

Publish Date

2020-09-08