ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โครงการเงินช่วยเหลือทางสังคมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ก่อนเข้าทะเบียนบ้าน กองการสังคม กรุงไทเป (11-4)

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ต้องยื่นเรื่องขอต่อกองการสังคม

วันที่ออก

2020-11-17