ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในต่างประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ด่านควบคุมพืชและสัตว์ยังคงห้ามผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้ามาหรือใช้ส่งทางไปรษณีย์ด่วนซึ่งเป็นวิธีการผิดกฎหมาย! (5-12)

หากนำพืชและสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนำเข้ามาในประเทศ ควรสอดคล้องตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตาม“ระเบียบว่าด้วยการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพืชและสัตว์”และ“พระราชบัญญัติควบคุมการป้องกันโรคติดต่อในพืชและสัตว์”ผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์กักกันโดยนำติดตัว ส่งทางไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์ด่วนซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดกฎหมาย จะมีโทษระวางปรับขั้นสูงสุดจำนวน1ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

ในเดือนมกราคม-เมษายน ปี2021 มีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือแรงงานต่างชาติในไต้หวันละเมิดกฎหมายใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์ด่วนนำเข้าสะตอ กระเทียม ตะไคร้ ขิงและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งของกักกันถูกปรับแล้ว20ราย ย้ำเตือนครอบครัวของท่านอย่าส่งผลิตภัณฑ์พืชและสัตว์เข้ามาในไต้หวัน เพื่อหลีกเลี่ยงผู้รับสิ่งของที่จะโดนปรับ

「ตารางอ้างอิงผลิตภัณฑ์สิ่งของประเภทพืชและสัตว์ที่ผู้โดยสารนำเข้าไต้หวันที่เห็นบ่อยและระเบียบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์」:https://www.baphiq.gov.tw/ws.php?id=10719

 

วันที่ออก

2021-05-31