ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักอนามัยที่ว่าการกรุงไทเป...โครงการกลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่(3-11)

1.“โครงการกลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปประจำปี2023...กลุ่มอ่านหนังสือผู้ปกครองและบุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่อบอุ่นผูกพัน”กิจกรรมจะเริ่มจัดขึ้นในเดือน4 -เดือน6 ให้ความรู้ข้อมูลการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก การป้องกันและ

การจัดการกับโรคไวรัสโคโรน่า มาตรการด้านสวัสดิการสังคม และนำผู้ปกครองเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกายจิตใจรวมถึงทักษะการอ่านหนังสือนิทาน ผ่านหลักสูตรมืออาชีพที่น่าสนใจ กระตุ้นให้เด็กมีการพัฒนาการทางสมอง พัฒนาการทางภาษาและเสริมสร้างการเข้าใจ สนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษาครอบครัวปลูกฝังให้เด็ก

มีนิสัยรักการอ่านและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เพิ่มความผูกพันใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองและบุตร


2. “กลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปประจำปี2023...แม่ลูกแอโรบิกเพื่อสุขภาพYO~กลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป”กิจกรรมจะจัดขึ้นในเดือน5-เดือน6 เชิญชวนเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ร่วมมาจัดการสุขภาพของตนเองและดูแลครอบครัว โดยใช้การเต้นแอโรบิกมาช่วยผ่อนคลายร่างกายจิตใจ เพิ่มสมรรถภาพให้ระบบหัวใจและปอด ลดภาวะกล้ามเนื้อตึงตัว เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพลิดเพลินกับชีวิตที่สวยงามมีสุขภาพดีด้วยกัน 


3. “กลุ่มอ่านหนังสือผู้ปกครองและบุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่อบอุ่นผูกพัน”หลักสูตรและสถานที่มีดังต่อไปนี้ จัดวันที่22 เมษายน-10 มิถุนายน 2023 ทุกวันเสาร์เวลา 14:00-16:00น. สำหรับคาบสุดท้ายวันที่ 10 มิถุนายนจัดเวลา14:00-

17:00น. กิจกรรมจัดที่ศูนย์ไถหวันเหวินช้วงชวุ้นเลี่ยน-ซงเจียงเออร์กวัน(ชั้น2เลขที่131ถนนซงเจียง เขตจงซาน กรุงไทเป)


4. “แม่ลูกแอโรบิกเพื่อสุขภาพYO~กลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป”หลักสูตรและสถานที่มีดังต่อไปนี้จัด

วันที่3พฤษภาคม-21มิถุนายน 2023  ทุกวันพุธเวลา 14:00-16:00 น. ที่มู่โหลวเหอซั่งถ๋วน(B1เลขที่ 7-1 ช่วง2

ถนนหังโจวหนาน เขตต้าอัน กรุงไทเป)


5.ผู้ที่ต้องการสมัครหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณจาง นักสังคมสงเคราะห์ และคุณซู นักสังคมสงเคราะห์ 

เบอร์โทร:02-2230-0339
วันที่ออก

2023-03-27