ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ชั้นเรียนสำรวจระบบนิเวศสีเขียว(2-12)

สำนักงานเขตจงเจิ้งกรุงไทเปปี2023 จัด“ชั้นเรียนสำรวจระบบนิเวศสีเขียว”ในวันที่ 11 มีนาคม 2023

(วันเสาร์)เวลา 9:00-12:00น.และวันที่ 6 พฤษภาคม 2023 (วันเสาร์)เวลา18:00-21:00น.(รวม 2 คาบ) 

จุดนัดพบ:เป่าจั้งเหยียนกั๋วอี้ซู่ชุน(เลขที่2 ซอย14 ตรอก 230 ช่วง 2 ถนนติงโจว เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป) สำหรับสถานที่โดยละเอียดกรุณาดูข้อความสั้นที่จะแจ้งให้ทราบก่อนทำกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมค้นหาได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตจงเจิ้งพื้นที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือโทรสอบถามเบอร์(02)2341-6721 กด 317 

จางเสี่ยวเจี่ย ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมสมัครทำกิจกรรม

วันที่ออก

2023-03-01