ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน เดือน3-12 จัด“โครงการเสริมพลังผู้ปกครองและเพิ่มศักยภาพ ภูมิปัญญาหลากหลายสำหรับทายาทรุ่นที่2ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (2-7)

มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดนและมูลนิธิการกุศลคาเธ่ย์ มูลนิธิธนาคารคาเธ่ย์และมูลนิธิเรียลเอสเตทคาเธ่ย์มีความมุ่งมั่นอย่างยาวนานที่จะให้บริการดูแลห่วงใยครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ด้อยโอกาส และจัดอย่างต่อเนื่อง“โครงการเสริมพลังผู้ปกครองและเพิ่มศักยภาพภูมิปัญญาหลากหลายสำหรับทายาทรุ่นที่2ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”บ่มเพาะความสามารถที่โดดเด่น เรียนรู้สื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้ทายาทที่รุ่น2ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน การให้บริการสังคมของทายาทรุ่นที่2ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ขจัดภาพเหมาเดิมที่มีต่อประชาชนทั่วไปในสังคม
 

วันเวลาเรียน:

1.“หลักสูตรฝึกอบรมการแสดงละครอันหลากหลายสำหรับทายาทรุ่นที่2ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนประถม:110.3/27-12/4 ทุกวันเสาร์เวลา 09:30-12:30 น. หลักสูตรเบื้องต้น วันเสาร์เวลา13:30-16:30น.หลักสูตรขั้นสูง (ทุกเดือนจัดเรียน1-2ครั้ง วันเวลาเรียนกรุณาดูรายละเอียดได้จากแผ่นพับหลักสูตร)

2. “หลักสูตรฝึกอบรมภูมิปัญญาหลากหลายสำหรับทายาทรุ่นที่2ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”หลักสูตรกลุ่มเยาวชน:110.3/13-12/4 วันเสาร์เวลา09:30-12:30น.(ทุกเดือนจัดเรียน1ครั้ง วันเวลาเรียนกรุณาดูรายละเอียดได้จากแผ่นพับหลักสูตร )

3. “หลักสูตรบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้นำจิตอาสาเยาวชน”หลักสูตรผู้นำ:110.3/13-12/4 วันเสาร์เวลา09:30-12:30น.และบางครั้งมีกิจกรรมเยี่ยมชมชุมชน (ทุกเดือนจัดเรียน1-2ครั้ง วันเวลาเรียนกรุณาดูรายละเอียดได้จากแผ่นพับหลักสูตร )

สถานที่เรียน:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา(เลขที่171 ช่วง 2 ถนนฉางซา เขตว่านฮวา)

เบอร์โทร:02-22306670 หวางเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2021-02-17