ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การประชุมเชิงปฏิบัติการสังคมข้ามวัฒนธรรม ปี 2022 ...เข้าใจเชิงทฤษฎีบาดแผลทางใจและการปฏิบัติ จริง (8-6)

1.ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปเพื่อปลูกฝังวิสัยทัศน์ทางพหุวัฒนธรรมและความสามารถ
ทางบริการ ยกระดับความอ่อนไหวและความเป็นมืออาชีพในการทำงานข้ามวัฒนธรรมในตัวบุคคล จึงจัดอบรม“การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสังคมข้ามวัฒนธรรม ปี 2022...เข้าใจเชิงทฤษฎีบาดแผลทางใจและการปฏิบัติจริง”
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดจัดเพียงวันที่ 22 กันยายน 2022(วันพฤหัสบดี) เวลา9:00-16:30น. ณ ห้อง
โถงศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป(ชั้น7เลขที่ 21ช่วง1 ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป)
3.จะแนบโบรชัวร์มาพร้อมจดหมาย กรุณาสมัครทางออนไลน์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 13 กันยายน 2022(วันอังคาร) นอกจากนี้เพื่อสอดคล้องตามมาตรการป้องกันโรค การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะจัดอาหารกล่องเป็นมื้อกลางวัน
4.กรุณาร่วมมือกับมาตรการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าสถานที่ต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5องศา จะไม่สามารถเข้าสถานที่อบรม นอกจากนี้ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอบรม และทำตามประกาศมาตรการป้องกันโรคล่าสุดเพื่อนำมาใช้ปรับวิธีที่จะทำการอบรม
5.หากมีหัวข้อที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กรุณาสอบถาม เซี่ยะฮุ่ยฉือ นักสังคมสงเคราะห์ เบอร์โทร :2558-0133 กด14

วันที่ออก

2022-08-19