ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปจัด“แลกเปลี่ยนผ่านบทความ...การบ่มเพาะวิทยากรวัฒนธรรมหลากหลาย”(5-9)

วันเวลาอบรม:วันที่ 31พฤษภาคม, 28 มิถุนายนและ 26 กรกฎาคม(วันศุกร์)เวลา14:00-17:00น.

สถานที่อบรม:  ชั้น7 เลขที่ 21 ช่วง 1 ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป

รับสมัครทาง:https://forms.gle/bq4Rt6SE2i7Q98Dd7


วันที่ออก

2024-05-16