ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

【ประกาศ】โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ประจำปี2023ของกรมตรวจคนเข้าเมือง (เปิดรับสมัครลงทะเบียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 ) (12-3)

ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องในโครงการฯมีดังต่อไปนี้


1.วันเปิดรับสมัครลงทะเบียนและประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา


 (1) วันเปิดรับสมัครลงทะเบียน:ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024(วันพฤหัสบดี)ถึงวันที่  22 มีนาคม 2024(วันศุกร์)ลงทะเบียนสมัครเสร็จสมบูรณ์ให้ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่มีชุดตัวเลขพร้อมด้วยเอกสารแนบที่จำเป็น ส่งมาที่กรมตรวจคนเข้าเมืองก่อนวันที่ 29 มีนาคม  2024(วันศุกร์) นับตามประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก หากเกินกำหนดเวลาไม่รับเอกสาร


 (2)ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา :ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม2024


2.เป้าหมาย:ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา


3.หัวข้อรางวัลและทุนการศึกษา:

 (1)หัวข้อรางวัล  ประกอบด้วยทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีความสามารถพิเศษ  ทุนการศึกษาของประธานาธิบดี ทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีผลการเรียนดีเด่นและทุนการศึกษา(ช่วยเหลือ)บุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ด้อยโอกาส และทุนการศึกษาสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่สอบผ่านใบอนุญาต

(2) ทุนการศึกษา:ทุนการศึกษาตั้งแต่ 2,000 เหรียญไต้หวันจนถึง50,000เหรียญไต้หวัน รายละเอียดกรุณาค้นหาทางเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมือง

https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7232/359369/cp_news

วันที่ออก

2023-12-18