ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมการศึกษากรุงไทเป 5/22-6/19 จัด “ชั้นเรียนอบรมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ประจำปี2021กรุงไทเป” (3-6)

วันเวลาอบรม:110.5/22(วันเสาร์) ,5/29(วันเสาร์) ,6/5(วันเสาร์) ,6/12(วันเสาร์) ,6/19(วันเสาร์) รวม 36 คาบ
สถานที่อบรม:โรงเรียนมัธยมศึกษาฝูอันกรุงไทเป(เลขที่250ช่วง7ถนนเหยียนผิ่งเป่ย เขตซื่อหลิน กรุงไทเป)
วันเวลาสมัคร:ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง110.5/7(วันศุกร์)
คุณสมบัติผู้สมัคร:มีอายุ20ปีบริบูรณ์และมีความชำนาญภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ พร้อมสอดคล้องตามเงื่อนไขในข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้:
1.ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาที่ปราถนาจะทำงานสอนภาษาอาเซียน
2.นักเรียนชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายการว่าจ้างงาน
3.นักศึกษา (ปริญญาโท) คณะวิชาภาษาอาเซียน(รวมที่สำเร็จการศึกษา)ปราถนาจะทำงานสอนภาษาอาเซียน
4.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบประกาศนียบัตรภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่รับรองอย่างเป็นทางการทั้งในและนอกประเทศ
เบอร์โทรติดต่อ:(02)2810-8766 กด150 หัวหน้าหวง
เว็บไซต์รับสมัคร:
https://newres.k12ea.gov.tw/ischool/public/volunteer/volunteers.php?bid=0&id=1087
 

วันที่ออก

2021-03-23